PROMTO

References » Občianske stavby

Nadstavba, prístavba a stavebné úpravy domu, ulica Štefánikova v Žiline

 

Predmetom diela bola prestavba a nadstavba nevyužívaného trojpodlažného objektu so zvýšeným podkrovím a čiastočne zapusteným suterénom. Nadstavba nadväzuje na dvojosový charakter pôvodnej stavby s výškovým optickým napojením uličnej fasády na existujúci bytový dom ustupujúcou fasádou na 5.NP.

viac...

 

Stavebné úpravy a prístavba hotela IMPOZANT, Valčianská dolina

 

Predmetom realizácie boli stavebné úpravy a prístavby existujúcej budovy hotela pre rozšírenie a zmodernizovanie welness časti, vytvorenie nových priestorov pre lyžiareň v 1.PP, rozšírenie a zmodernizovanie reštauračnej časti s kuchyňou a zázemím, vytvorenie kongresovej časti na 1.NP s prestrešenou terasou a prepracovanie vstupnej časti do hotela.

more...

 

Rekonštrukcia FNsP Žilina

 

Rekonštrukcia oddelení FNsP zahŕňa:
Pediatria – výmena okien na 1., 3. a 4. podlaží, rekonštrukcia balkónov, výmena zábradlí, vchodových a interiérových dverí, obnova podláh a schodišťa na 1., 3. a 4. Podlaží, obnova fasády.

more...

 

Polyfunkčná budova "Záborského NOVOSTAVBA - dokončenie stavby Martin

 

Základným charakteristickým prvkom projektu je novostavba polyfunkčnej budovy – administratíva, šatne, zázemie, sklady, technické miestnosti a laboratóriá spojená pomocou spojovacej chodby s existujúcou budovou.

more...

 

Hotel SOREA URÁN *** - stavebné úpravy bazénovej časti

 

Predmetom projektu bolo uzavretie jestvujúcej terasy, úprava a rozšírenie existujúceho rekreačného bazéna s novými atrakciami, stavebnými úpravami zázemia, úpravou fasády a strechy.Objekt hotela Urán sa nachádza v Tatranskej Lomnici.

more...

 

Prístavba a modernizácia hasičskej stanice v Bytči

 

Súčasťou kompletnej prestavby a dostavby objektu garáži na jeden funkčný celok bolo preorientovať výjazd hasičskej techniky na novo uvažovanú vlastnú prístupovú komunikáciu a tým smerom aj uvažovať o prístavbe hasičskej stanice. Navrhovaná hasičská stanica pozostáva z dvojpodlažnej prístavby, kde na prízemí (I.NP) sú ešte rozšírené garážové priestory pre hasičskú techniku a na poschodí (II.NP) sú umiestnené priestory pre príslušníkov jednotky hasičskej stanice potrebné pre zabezpečenie výkonu služby.

more...

 

Lekárske pracovisko MEDIVASA

 

Rekonštrukcia a nadstavba jednopodlažného objektu na dvojpodlažný za účelom lekárskeho pracoviska. V nadstavbe boli riešené lekárske pracoviská s príslušným hygienickým zariadením, schodiskom a osobným výťahom. Nadstavba bola pripojená na jestvujúce rozvody technickej infraštruktúry. Strecha je zateplená minerálnou vlnou, krytina je zo strešnej plastovej fólie mechanicky kotvenej. Zateplenie obvodových stien je fasádnym systémom z EPS. Objekt je riešený ako bezbariérová stavba.

more...

 

Stredisko správy a údržby diaľnic Považská Bystrica, D1 Sverepec-Vrtižer

 

Urbanistický a architektonický návrh SSÚD bol vypracovaný s ohľadom na priestorové možnosti daného územia, mimoúrovňové napojenie preložky cesty I/61 na diaľnicu D1 a s ohľadom na požiadavky budúceho prevádzkovateľa strediska. Návrh veľkosti objektov je odvodený od veľkosti automobilov a mechanizmov vykonávajúcich údržbu diaľnice a rozostupy objektov rešpektujú požiadavky technologickej prevádzky vozidiel a mechanizmov. Hlavný vstup do areálu je z preložky cesty I/61.

more...

 

Telocvičňa Turie                

 

Telocvičňa je postavená v existujúcom areáli základnej školy, severne od vlastného objektu školy. Objekt je komunikačne prepojený krytou a temperovanou chodbou s budovou školy. Prístup je z východnej strany, rozšírením existujúcej prístupovej komunikácie. Telocvičňa je riešená ako stavba s oceľovou rámovou konštrukciou, sedlovou strechou a výplňovým murivom (sokel) so zateplením a plášťom. Objekt je zrealizovaný ako dvojpodlažná prístavba spojená s priestorom telocvične, bez podzemných podlaží. Funkčne je telocvičňa delená na tri celky: prepojovaciu chodbu s prístupovým schodiskom pre dvojpodlažnú časť, dvojpodlažnú časť so zázemím, telocvičňu. Celý objekt je riešený ako bezbariérová stavba. Okrem realizácie telocvične sa zateplila aj budova ZŠ. Zároveň sa realizovalo aj zateplenie a fasáda školy

more...

 

Zvýšenie energetického štandardu Gymnázia V.P.Tótha, Martin

 

Gymnázium sa nachádza v intraviláne mesta Martin.

Kompletná rekonštrukcia školy Gymnázia vrátane rekonštrukcie telocvične. Vzhľad objektu ostal zachovaný v pôvodnom výzore, vzhľadom k tomu, že hlavná budova bola v roku 1998 vyhlásená MK SR za kultúrnu pamiatku. K zvýšeniu energetickej efektívnosti budovy školy prispela rekonštrukcia časti strešného plášťa s jeho zateplením, rekonštrukcia časti podlahy s jej zateplením, výmena okien, vstupných dverí, kompletná výmena systému vykurovania celého areálu.

more...