PROMTO

References » Priemyselné a inžinierske stavby

Polyfunkčný objekt PLAY, Žilina

 

Polyfunkčný objekt PLAY, Žilina je novostavba v ktorej sa nachádzajú obchodno-prevádzkové, administratívne, bytové a predajno-skladovacie priestory. Objekt sa skladá z dvoch dilatačných celkov – trojpodlažného a prízemného s integrovaným podlažím.

more...

 

Eltek s.r.o. – III. etapa

 

Zámerom investora bolo rozšíriť výrobu v existujúcom závode. Za týmto účelom bola navrhnutá a našou firmou realizovaná prístavba existujúcej haly a prestavba existujúceho skladu (HUB) na výrobnú halu. Tieto časti sú funkčne prepojené a tvoria ucelený výrobný priestor. Prístavba haly je dvojpodlažná budova.Na 1. NP je situovaná vstupná hala s recepciou a zázemím, montážna hala a v samostatnej časti prášková lakovňa.

more...

 

Výrobná hala s administratívnou budovou IT Logistic

 

Realizovaný objekt výrobnej haly s administratívnou budovou je situovaný v existujúcom Priemyselnom parku Banská Bystrica-Šalková. Nosný systém konštrukcie tvorí železobetónový prefabrikovaný skelet s votknutými prefa stĺpmi. Objekt je založený na veľkopriemerových pilótach, ktoré sú prepojené so stĺpmi monolitickými kruhovými kalichmi. Po obvode haly sú na hornú hranu hlavice ukladané prefabrikované základové nosníky s povrchovou úpravou vonkajšej strany ako pohľadový betón. Strešná konštrukcia je tvorená kĺbovo ukladanými prefabrikovanými väznicami, ktoré sú uložené na prefabrikované kĺbovo uložené strešné väzníky. Nosnú strešnú konštrukciu tvorí trapézový plech kotvený do železobetónového skeletu. Strešnú krytinu objektu tvorí PVC fólia, kladená na vrstvy tepelnej izolácie. V streche haly sú umiestnené strešné svetlíky pre presvetlenie priestorov. Opláštenie haly je sendvičových panelov s výplňou z minerálnej vlny. Predsadená celopresklená fasáda administratívnej budovy je z hliníkových profilov.

more...

 

SKLADOVACÍ AREÁL PRESTAVBA ADMINISTRATIVNEJ BUDOVY A VÝSTAVBA NOVEJ SKLADOVEJ HALY

 

Realizovaný objekt, určený na skladovanie nerezových výrobkov je situovaný v priemyselnej zóne na Kočovskej ulici v Novom Meste nad Váhom. Na pozemkoch sa nachádzali viaceré budovy a konštrukcie, ktoré boli odstránené. Pozemok pripravil investor na vybudovanie novej výrobnej haly. Zachovaná bola iba administratívna budova v prednej časti pozemku, ktorá bude po prestavbe slúžiť ako administratívna budova firmy. Administratívna budova je prepojená s navrhovanou skladovou halou nepravidelného pôdorysu. Hala je montovaná oceľová , obvodový plášť je zo sendvičových panelov s výplňou z minerálnej vlny.

more...

 

RETAIL PARK MLYNÁRCE - Obchodné centrum HOMEBOX

 

Realizovaný objekt obchodného centra – HOMEBOX sa nachádza v katastri mesta Nitra, mestskej časti Mlynárce, ako súčasť a jeden z objektov RETAIL PARKU MLYNÁRCE. Architektonické riešenie objektu vychádza z jednoduchej kubickej hmoty železobetónového skeletu, oplášteného horizontálne kladeným sendvičovým typom fasády. Vstupnému priečeliu dominuje celopresklená fasáda z hliníkových profilov so vstupmi do obchodných prevádzok, ako aj mohutná predsadená markíza, ktorá chráni vstupy do obchodov pred poveternostnými vplyvmi.

more...

 

Montážna hala S2E

 

Predmetom realizácie bola výstavba haly, ktorá bude slúžiť na montáž jednoúčelových strojov určených pre firmy zaoberajúce sa výrobou a spracovaním plastov pre automobilový priemysel. Objekt je delený na montážnu prízemnú halu a administratívnu dvojpodlažnú časť. Poschodie administratívnej časti je uvažované ako rezerva pre možné budúce rozšírenie administratívnych priestorov. Nosnú konštrukciu objektu tvoria oceľové dvojkĺbové rámy, ktorých tuhosť a stabilitu zabezpečuje stuženie z kruhových trubiek v stenovej aj strešnej konštrukcii.

more...

 

Maloobchodná predajňa Trenčín - obchodné zastúpenie Stavebniny DEK

 

Predmetom diela bola dostavba existujúceho areálu spoločnosti DEKTRADE a.s., v Trenčíne. Dostavba pozostávala z prístavby administratívnej budovy s prístreškom pre nakladanie tovaru a vstavba temperovaného skladu do existujúcej skladovej haly.

more...

 

SCA Hygiene Products Slovakia s.r.o.

 

Účelom stavby bolo rozšírenie doterajšej produkcie hygienických výrobkov a rozšírenie skladových kapacít pre výrobu v súčasnom areáli závodu. Z konštrukčného hľadiska je objekt navrhnutý ako oceľová konštrukcia tvorená nosnými oceľovými rámami. Strecha je navrhnutá ako sedlová tvorená strešnými väzničkami a strešným plášťom. Obvodový plášť je navrhnutý ľahký, sendvičový. Fasáda objektu je plná, len v časti kancelárií sú navrhnuté okenné pásy slúžiace pre presvetlenie priestorov. Priestory pre administratívne a sociálne zázemie zamestnancov sú na plošine vo výrobnej časti objektu.

more...

 

Nová skladovo-expedičná hala Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o.

 

Novostavba Novej skladovo expedičnej haly v areáli závodu Rettenmeier vychádza zo základných požiadaviek skladovo expedičnej haly. Stavba je navrhnutá ako jednopodlažná hala rozdelená na dva základné celky. Medzisklad s vychystávkou reziva je vyhotovená zo železobetónového skeletu oplášteného stenovými sendvičovými panelmi a skladaným strešným plášťom.

more...

 

Prevádzkový areál A.I.I. Technické služby s.r.o. Bratislava – Pertžalka

 

Predmetom projektu stavby bola novostavba prevádzkového areálu. V areáli boli vybudované: administratívna budova, prevádzková budova, štyri garážové haly, garáž, spevnené a manipulačné plochy, parkoviská pre osobné automobily.

more...

 

DYMOS SLOVAKIA SEAT PLANT Žilina

 

Rekonštrukcia pôvodných priestorov administratívnej budovy spočívala v odstránení murovaných a železobetónových priečok, v odstránení okien a vnútorných dverí. Tiež sa vytvorili otvory v železobetónových paneloch na osadenie dverí. Pre zabezpečenie prístupu z exteriéru do jednotlivých podlaží sa zriadila oceľová konštrukcia vonkajšieho schodiska, ktorá bola bodovo ukotvená do panelového systému a bola prepojená s vnútornými priestormi novými dverami na každom podlaží.

more...

 

Prístavby v závode de Miclén, a.s. - Levice

 

Projekt riešil rozšírenie výrobnej haly, skladových a sociálnych priestorov jestvujúcej výrobnej haly a sociálnych priestorov. Rozšírenie výroby je v existujúcej jednopodlažnej hale zo železobetónového prefabrikovaného montovaného skeletu. Nové stavebné konštrukcie nadväzujú na už existujúce OK. Dispozícia nosných prvkov nových konštrukcií zohľadňuje rozmiestnenie technologického zariadenia na rozšírenie výroby, skladu, miestnosti pre tanky, rozšírenie miestností expedície.

more...

 

DEKTRADE Žilina - Prestrešenie nakladacej plochy

 

Ide o oceľovú konštrukciu prestrešenia manipulačnej plochy so strešnými svetlíkmi. Oceľová konštrukcia má nosné dvojice stĺpov a strechu z priehradkových nosníkov s konzolami, vlastné osvetlenie a bleskozvod.

more...

 

Výrobný závod firmy Continental Zvolen 6. Etapa

 

Predmetom bolo rozšírenie existujúceho výrobného areálu firmy CONTINENTAL vo Zvolene a dostavba areálových komunikácii a spevnených plôch. Objekt je dvojpodlažná skeletová konštrukcia. Nosná konštrukcia objektu je železobetónová. Strešná konštrukcia je zo železobetónových prievlakov. Objekt je navrhnutý ako jeden dilatačný celok. Obvodový plášť je ľahký, kotvený z exteriérovej strany na obvodové stĺpy. Atikové panely sú montované ku oceľovým konzolám, ktoré sú súčasťou stĺpov.

more...

 

ČOV de Miclén

 

Dostavba ČOV de Miclén bola navrhnutá v zmysle zvýšenia produkcie výroby závodu de Miclén a Scandolara TUB z 200 m3 na 400 m3 priemerného denného prietoku. Pri väčšej produkcii nestíhala čistiť odpadové množstvo na povolenú hodnotu. Realizovala sa nová železobetónová oxidačná nádrž. Nadstavila sa pôvodná vyrovnávajúca a homogenizačná nádrž s prestrešením. Existujúca oceľová konštrukcia haly bola nadstavená.

more...

 

Oprava administratívnej budovy a Oprava výrobnej haly COBA Automotive, s.r.o.

 

Stavba sa nachádza v areáli firmy Coba Automotive v obci Terchová - časť Vyšné Kamence a v blízkosti štátnej cesty. Súčasťou rekonštrukcie stavby bola rekonštrukcia nevyužitej budovy, ktorá bola pôvodne trojpodlažná, na administratívnu budovu. Na 1NP je vybudované fitnes centrum, so šatňami a sprchami, na 2 NP sú administratívne priestory. Ďalej sa vybudovala výrobná hala, ktorá slúži ako skladové priestory firmy. Nová výrobná hala je vybudovaná z oceľovej konštrukcie a opláštenie z PIR panelov.

more...

 

Prístavba skladu Tecoplast PM Slovakia

 

Účelom prístavby bolo vybudovanie skladových plôch , priestoru nákladky, vykládky a expedície, ktorý je zastrešený a čiastočne opláštený. Nosnú oceľovú konštrukciu tvoria rámy zo stĺpov a priehradových nosníkov zavetrené strešným a stenovým stužením vo všetkých smeroch.

more...

 

Novostavba skladových priestorov firmy PANACEA

 

Novostavba skladových priestorov prepojená s existujúcim susedným objektom firmy PANACEA. Skladové priestory budú slúžiť na uskladnenie zdravotníckych pomôcok a všetkých druhov lekárničiek. Stavba je umiestnená na parcelách v katastrálnom území Bytčica. Objekt je vytvorený z oceľového skeletového systému s plochou strechou,kde fasáda je tvorená sendvičovými panelmi.

more...

 

Výrobný areál Continetal Zvolen 5. Etapa Logistické centrum

 

Logistické centrum bolo vybudované ako 5. etapa rozšírenia závodu Continental Automotive Systems vo Zvolene. Pozostáva zo skladovej haly a dvojpodlažnej budovy s kanceláriami pre pracovníkov logistiky. Nosnú konštrukciu stavby tvorí železobetónový prefabrikovaný skelet. Opláštenie vonkajších stien a deliacej priečky je zo sendvičových panelov s výplňou z minerálnej vlny, strešný plášť je skladaný z fóliovej krytiny, tepelnej izolácie z minerálnej vlny uloženej na nosnom trapézovom plechu.

more...

 

Výrobno - skladová hala s administratívnou budovou GERGONNE SLOVENSKO I.etapa

 

Objekt sa nachádza v priemyselnej zóne mesta Liptovský Mikuláš – Závažná Poruba. Samotný objekt je členený na výrobnú, skladovaciu a administratívnu časť. Výrobnú a skladovú halu tvorí železobetónový skelet pozostávajúci zo základových trámov, stĺpov, väzníkov a väzníc doplnený o pomocnú oceľovú konštrukciu pre obvodový plášť. Výrobná a skladová hala je založená na monolitických pilotách s hlavicami. Administratívna budova je založená monolitických základových pásoch.

more...

 

Montážna hala s administratívno - sociálnym prístavkom Scheidt & Bachmann

 

Objekt pozostáva z jednopodlažnej montážnej haly a štvorpodlažného administratívno - sociálneho prístavku. Nosnú konštrukciu haly tvorí oeľový skelet pozostávajúci z oceľových stĺpov a oceľových priehradových väzníkov.Obvodové steny sa realizovali zo sendvičovej hliníkovej steny vyplnené minerálnou izoláciou. Steny administratívy tvorí železobetónová nosná konštrukcia, z exteriérovej strany sú zateplené minerálnou tepelnou izláciou a murivom klinker.

more...

 

Registratúrne stredisko Trenčín                

 

Priemyselná skladová hala slúži na archívne účely obchodnej firmy. Hala je založená plošne na pätkách a základových pásoch. Nosná konštrukcia haly je oceľová s rozponom haly 15,90 m a 18,85 m. Nosnú konštrukciu strešných vrstiev tvorí trapézový plech. Opláštenie haly, ktoré zároveň stužuje halu je zo sendvičových panelov s výplňou z minerálnej vlny. V registratúrnom sklade sú archivované materiály uskladnené v regáloch na paletách alebo v policových poschodových regáloch. Objekt je napojený na areálové inžinierske siete (vodovod, kanalizácia, elektrika, teplovod.) K hale sú vybudované spevnené plochy a komunikácie.

more...

 

GENOPLASTIK – výrobná hala pre plastovú produkciu v Leviciach

 

Výrobno – skladová hala vrátane administratívno-sociálneho vstavku je zrealizovaná v priemyselnom parku Géňa v Leviciach . Komplex je napojený na areálové inžinierske siete (vodovod, kanalizácia, elektrika, prípojka plynu). Hala je založená na monolitických pilótach. Samotnú halu tvorí jednoduchá skeletová dvojloďová konštrukcia ako kombinácia ŽB stĺpov.

more...

 

Prístrešok hliníkových diskov, sklad posyp.materiálu a nová nakladacia rampa, Teplička nad Váhom               

 

Kia – sklad posypového materiálu Hala slúži na starostlivosť o správu komunikácií a iných spevnených plôch v areáli výrobného závodu KIA a zabezpečovanie údržbových prác na množstve jednoduchých existujúcich objektov v areáli, napr. na oplotení. Objekt je zasadený do priemyselnej zóny areálu Kia Teplička nad Váhom ako štandardný objekt priemyselnej výstavby, s dôrazom na kvalitnú realizáciu opláštenia stavby.

more...

 

Infraštruktúra obytnej zóny IBV Považský Chlmec - kanalizácia, vodovod, plynoinštalácia, komunikácie

 

Výstavbou technickej infraštruktúry v obytnom súbore IBV Žilina – Považský Chlmec vznikli nové plnohodnotné plochy pre výstavbu rodinných domov. Riešeným územím sú plochy nachádzajúce sa severozápadne od hranice zastavaného územia mesta v dotyku s existujúcou zástavbou IBV, v Považskom Chlmci a okolitými nezastavanými plochami.

more...

 

Systémový dom - Technické centrum prípravy PUR systémov, Malacky

 

Skladovo prevádzkový areál spoločnosti ELASTOGRAN s.r.o. sa nachádza v priemyselnej zóne mesta, určenej pre výrobné a skladové prevádzky. Architektonické riešenie vychádza z požiadaviek na charakter skladovo-prevádzkových hál a stavebno-technických štandardov spoločnosti ELASTOGRAN.

more...

 

Skladová hala BEST, Žilina

 

Objekt slúži pre skladovanie sanitárnej techniky, obkladov a dlažieb. Na základe geológie sú zrealizované pilóty. Skladová hala je z oceľovej konštrukcie,ktorá je opláštená sendvičovými panelmi s polyuretánovou výplňou. Spodnú časť tvorí soklové murivo, ktoré je zateplené. Sendvičové panely sú doplnené presvetľovacími panelmi. Podlaha skladu je z drátkobetónu ako bezdilatačná doska. Vo vnútri haly je postavený oceľový dvojpodlažný vstavok zo sociálnymi priestormi. Objekt je navrhnutý ako studený sklad - nevykurovaný a s prirodzeným vetraním.

more...

 

Prístavba priemyselného závodu KOFOLA, Rajecká Lesná

 

V skladovej hale sa skladujú a expedujú naplnené fľaše nealkoholických nápojov. Stavba je umiestnená na parcelách v katastrálnom území obce Rajecká Lesná, v rovinatom teréne.

Nová skladová hala je pristavená k existujúcej výrobnej hale z južnej strany.

more...