PROMTO

Služby

Spoločnosť PROMTO, a.s. ponúka svojim klientom komplexné služby pri realizácii stavebných projektov a investičných zámerov od fázy vypracovania prvotných architektonických štúdií a odhadu nákladov na realizáciu projektu cez vypracovanie projektovej dokumentcie a zabezpečenie inžinierskej činnosti samotnú realizáciu stavebného diela až po zabezpečenie kolaudácie a ostatných povolení k užívaniu diela.
Prostredníctvom svojej partnerskej spoločnosti PROMA INVEST, s.r.o. Zabezpečuje pre svojich klientov služby týkajúce sa získania vhodného pozemku pre realizáciu investičných zámerov vrátane majetkoprávneho vysporiadania.

Činnosti spoločnosti v stavebníctve podľa OR:

 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 • vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov, komplexných výhľadových inžinierskych dokumentácií a variantných štúdií
 • vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien vrátane ich vnútorného vybavenia a exteriéru, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok
 • vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a na koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, architektmi, krajinármi a inými špecialistami, a na vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie
 • spracúvanie príslušnej časti územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie
 • zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb
 • vyhotovovanie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie
 • vykonávanie stavebného dozoru
 • vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
 • výkon činnosti stavbyvedúceho
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
 • zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
 • vedenie účtovníctva
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)