PROMTO

Informácie o spoločnosti

Stavebná spoločnosť PROMTO, a.s. vznikla spojením schopností a skúseností poprednej projekčno-inžinierskej spoločnosti PROMA, s r.o. a dlhoročných praktických skúseností vedúcich riadiacich manažérov viacerých úspešných stavebných firiem s 15 ročnou tradíciou. Týmto vznikol celok schopný komplexne zrealizovať ciele investorov v rozsahu od ponuky a zabezpečenia vhodného pozemku pre stavbu, cez projekčnú a inžiniersku činnosť, realizáciu stavby až po kolaudáciu. Súčasťou služieb tejto spoločnosti je aj ponuka prenájmu výrobných a administratívnych priestorov.

Pri realizácii stavieb sa opierame o renomované realizačné spoločnosti, ktoré zabezpečujú potrebnú kvalitu a dodržiavajú dohodnuté finančné náklady a termíny realizácií. Držíme sa zásady, že počas realizácie stavby sa nesmie experimentovať, ale vykonávať prácu kvalitne na prvý raz.

Certifikáty:

Dňa 09.03.2018 získala firma PROMTO, a.s. osvedčenie o zavedení a používaní systému manažérstva podľa noriem STN EN ISO 9001:2016, STN EN 14001:2016 a STN OHSAS 18001:2009 v odbore:

    - uskutočňovanie stavieb a ich realizácia

    - inžinierska činnosť v stavebníctve (projektový manažment)

    - výkon činnosti stavbyvedúceho a stavebného dozoru

 

 

Všetci riadiaci pracovníci majú minimálne 15 ročné skúsenosti s prípravou stavieb, projekciou a realizáciou stavieb. Všetci majú potrebné oprávnenia, či ako zodpovedný projektant, stavbyvedúci alebo stavebný dozor. Dokladom sú nasledujúce stavby, ktoré boli akcionárskymi spoločnosťami priamo realizované, alebo sa na riadení realizácie vedúci manažéri spoločnosti PROMTO, a.s. priamo podieľali v rámci ich predošlého pôsobenia v úspešnej stavebnej spoločnosti.

Predstavenstvo spoločnosti

predseda: Ing. Milan Tamborský
podpredseda: Ing. Miroslav Mihál
člen predstavenstva: Ing. Rudolf Holtán